Jeśli zdaniem podatnika dane zawarte w zeznaniu będą prawidłowe, to nie będzie musiał już wypełniać i składać własnego zeznania, tylko będzie mógł zaakceptować zeznanie sporządzone przez urząd skarbowy. Jeśli się nie będzie zgadzał z wyliczeniem fiskusa, to może odrzucić zeznanie urzędu skarbowego. W tej sytuacji będzie musiał sam wypełnić i złożyć zeznanie do 30.4.2018 r. Jeśli podatnik nie zaakceptuje ani nie odrzuci zeznania urzędu skarbowego do końca kwietnia, to w myśl przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU) przyjmowane będzie, że złożył on zeznanie 30.4.2019 r.

W zeznaniu sporządzanym przez urząd skarbowy będą uwzględnione dane wynikające z:

1) informacji PIT-11, które zawierają dane dotyczące m.in. przychodów ze stosunku pracy, zlecenia;

2) informacji PIT-11A zawierające dane o przychodach z rent i emerytur;

3) informacji PIT-8C zawierające dane z przychodów z kapitałów pieniężnych, a także z przychodów z innych źródeł.

Jednocześnie zmianie ulegają terminy składania informacji PIT-8C, PIT-11 oraz PIT-11A. Płatnicy będą musieli je przesłać do urzędu skarbowego do końca stycznia 2019 r., zaś podatnikowi będę musieli je przekazać do 28.2.2019 r. Do urzędu skarbowego informacje muszą zostać przesłane wyłącznie w formie elektronicznej, zaś podatnikowi można dostarczyć je w formie dowolnej, tj. zarówno elektronicznej, jak i tradycyjnie pocztą.

Poprzez portal podatkowy będą składane zeznania PIT-37 (przychody ze stosunku pracy, zlecenia, PIT-36 (przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, przychody z innych źródeł), PIT-36L (przychody opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, czyli z działalności gospodarczej oraz z działów produkcji rolnej), a także PIT-38 (przychody z kapitałów pieniężnych).

W praktyce na samodzielne złożenie zeznania rocznego będą decydowali się ci podatnicy, którzy zamierzają korzystać z preferencji podatkowych, np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem, z dziećmi, dokonania odliczenia od dochodu. Własne zeznania złożą również osoby, które dostrzegą błędy w rozliczeniu urzędu skarbowego, a także te, które uzyskały inne przychody, nieuwzględnione w zeznaniu fiskusa. Przykładowo przedsiębiorca, który prowadząc działalność gospodarczą uzyskiwał przychody ze stosunku pracy, złoży samodzielnie zeznanie PIT-36, jeśli uzyskał przychody z obu źródeł.

W świetle dokonanych zmian w PDOFizU pewne wątpliwości może w praktyce budzić kwestia przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji charytatywnych. Wydaje się, że bardziej sensownym rozwiązaniem byłoby, gdyby podatnicy w sytuacji, gdy akceptują wyliczenie urzędu skarbowego, nie musieli składać własnego zeznania, aby przekazać 1%. Urząd skarbowy nie będzie wskazywał w swoim zeznaniu organizacji charytatywnej, dla której ma być przekazany 1% podatku dochodowego, więc wydaje się, że w tej sytuacji podatnik będzie musiał złożyć własne zeznanie. Może to stanowić przeszkodę w popularności przyjętego rozwiązania, które niewątpliwe jest słuszne i pożyteczne. Zmniejsza ilość dokumentów będących w obrocie, skraca czas potrzebny na dokonanie rozliczenia rocznego, powoduje większe oszczędności w pracy urzędów skarbowych.

W praktyce może się okazać, że urząd skarbowy będzie popełniał błędy rachunkowe w sporządzaniu zeznań, co może doprowadzić do wykazania podatku do zapłaty w wysokości mniejszej niż należna. Tym samym dojdzie do powstania zaległości podatkowej. W tej jednak sytuacji ustawodawca wyłącza naliczanie odsetek od zaległości podatkowych. Natomiast, jeśli podatnik uzyska oprócz przychodów wykazanych w zeznaniu urzędu skarbowego także inne i ich nie rozliczy, to wówczas jak najbardziej odsetki będą naliczane. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zatrudniony na umowę o pracę uzyskał w 2018 r. przychody z działalności gospodarczej i nie złoży własnego zeznania, tylko zaakceptuje zeznanie urzędu skarbowego, w którym zostaną wykazane przychody ze stosunku pracy, to będzie musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowej w związku z nierozliczeniem przychodów z działalności gospodarczej.

Nowe zasady składania zeznań podatkowych w 2020 r. zostaną rozciągnięte na podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tj. przedsiębiorców oraz podatników uzyskujących przychody z najmu.