Lp.

Rodzaj rozwiązania

Sposób realizacji

Przedłużenie terminów sprawozdawczych dotyczących cen transferowych

(art. 73 pkt 63 InstrWsparSARSCoV2U)

1.Przedłużono do 30.9.2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (o którym mowa w art. 23y ust. 1 PDOFizU i art. 11m ust. 1 PDOPrU) w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 r., a zakończył przed 31.12.2019 r.

2.Przedłużono do 31.12.2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. i zakończył przed 31.12.2019 r.

Powyższe zmiany zostały uregulowane w ust. 2 i 3 dodanych do art. 31z KoronawirusU

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

(art. 73 pkt 53 InstrWsparSARSCoV2U)

Umożliwiono przedsiębiorcom uzyskiwanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Wskazano, że wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również stanowi ww. pomoc. Umożliwi to przedsiębiorcy wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 000 euro (z obecnych 200 000 euro). Powyższe wynika z art. 15zzzh KoronawirusU.

Rozwiązania dla podatkowych grup kapitałowych

(art. 19 InstrWsparSARSCoV2U)

Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 PDOPrU) zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia ww. warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1.1.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r. lub rozpoczął się po 31.12.2019 r., ale przed 1.1.2021 r. (dodany art. 38n w PDOPrU).

Zwolnienie ze składek ZUS nie jest przychodem

(art. 73 pkt 67InstrWsparSARSCoV2U)

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych ZUS przez płatnika, nie są przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to ze zmienionego art. 31zx KoronawirusU, zgodnie z którym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo KoronawirusU, nie stanowią.

Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Pomoc podatkowa dla OPP

(art. 73 pkt 25 InstrWsparSARSCoV2U)

(art. 19 InstrWsparSARSCoV2U)

Podatek od nieruchomości

Wprowadzono możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

W art.15p KoronawirusU dodano przepis zgodnie, z którym w uchwale rada gminy może wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada gminy może również przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości ww. organizacji.

1% PIT na rzecz OPP

Wsparcie OPP kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1.6.2020 r. (korekty tego zeznania do 30.6.2020 r.).Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30.6.2020 r. (art.52v dodany do PDOFizU)

Wsparcie dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych

(art. 73 pkt 57 InstrWsparSARSCoV2U)

Podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą również pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem. W przypadku bowiem gdy termin rozpoczęcia działalności w zakresie urządzania loterii promocyjnej lub loterii fantowej określony w zezwoleniu udzielonym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych przypada na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. (dodany art. 15zzzzzg KoronawirusU)

Zwolnienie z PCC

obrotu kryptowalutami

(art. 28 i art. 118 pkt 2 InstrWsparSARSCoV2U)

Zwolniono od 1.7.2020 r. z PCC sprzedaż i zamianę walut wirtualnych. Ta zmiana wynika z dodanego pkt 1a w art. 9 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kontrole w firmach audytorskich w formie elektronicznej

(art. 106 InstrWsparSARSCoV2U)

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) będzie mogła przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki.

Z art. 106 InstrWsparSARSCoV2U wynika, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie dotyczącym badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, może być prowadzona w siedzibie PANA za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej. Doręczenie:

1) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,

2) imiennego upoważnienia udzielonego osobie kontrolującej przez PANA do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kontrolującej,

3) zawiadomienia o zakończeniu kontroli

– może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Do kontroli rozpoczętych przed ustanowieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w ich trakcie, i niezakończonych do dnia ich odwołania powyższe regulacje stosuje się odpowiednio.

Zmiana właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 56 InstrWsparSARSCoV2U)

Minister finansów będzie mógł decydować o zmianie właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej. Takie uprawnienia wynikają z dodanego ust. 5a do art. 11 ustawy o KAS.