Sejm opublikował ustawę z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: specustawa).

W art. 27 specustawy wprowadzono zmiany do ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.; dalej: KSH). Do art. 208 KSH dodano przepisy § 51–53, z których wynika, że:

a) w posiedzeniu zarządu spółki z o.o. można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,

b) zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,

c) członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu

– chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Także w posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 222 § 11 KSH). Natomiast z nowego brzmienia § 3 i 4 w art. 222 KSH odnoszącego się do trybu podejmowania uchwał przez radę nadzorczą wynika, że:

a) członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej);

b) rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej; uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały; przy czym umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał.

Ważne
Uchylono przy tym zapis, zgodnie z którym podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Zmodyfikowano też art. 2341 KSH, zgodnie z którym udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, czyli podobnie jak dotąd, ale w udziale w zgromadzeniu wspólników w taki sposób postanawia zwołujący to zgromadzenie. Udział w zgromadzeniu wspólników w takiej formie obejmuje w szczególności:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia, i

b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Ważne
Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu (art. 2341 § 3 KSH).

W art. 238 KSH dodano § 3, zgodnie z którym w przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o:

a) sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu;

b) wypowiadania się w jego trakcie;

c) wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Podobne przepisy przewidziano dla spółki akcyjnej, w odniesieniu do:

a) uczestnictwa w posiedzeniu zarządu (art. 371 § 31–33 KSH);

b) uczestnictwa w posiedzeniu rady nadzorczej (art. 388 § 11 oraz § 2 i 3 KSH);

c) udziału w walnym zgromadzeniu (art. 4065 § 1 i 2 KSH).

Dodano też zapis, że spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 4065 § 4 KSH).

Natomiast z § 5–7 dodanych do art. 4065 KSH wynika, że:

a) w przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu;

b) na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej;

c) w przypadku gdy potwierdzenie otrzyma pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.; dalej:ObrInstrFinU), czyli m.in. centralny depozyt papierów wartościowych, lub podmiot, o którym mowa w art. 68i ust. 2 ObrInstrFinU (chodzi o spółkę z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub na zagranicznym rynku regulowanym), niezwłocznie przekazuje on potwierdzenie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi.

Ważne
Przytoczone wyżej przepisy art. 4065 § 5–7 KSH wchodzą w życie z dniem 3.9.2020 r.

Specustawa przewiduje w tym zakresie przepis przejściowy, zgodnie z którym w odniesieniu do zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń zwołanych przed 31.3.2020 r., zwołujący je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czyli w trybie z art. 2341 § 1 oraz art. 4065 § 1 KSH, ale z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia (art. 98 specustawy).