Zgodnie z komunikatem od 12 do 25 marca marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

  1. poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  2. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  3. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  4. przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  5. szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  6. szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Z komunikatu MEN wynika również, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie art. 81 § 1 KP.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach