Podatnik, który zapłacił należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT powinien złożyć zawiadomienie ZAW-NR.

Zawiadomienie to należy złożyć w tym celu, aby:

  1. zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT  oraz 
  2. uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.

W ciągu 7 dni należy powiadomić urząd skarbowy na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza Wykazu podatników VAT, na który zlecono przelew.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, termin na złożenie ZAW-NR wynosi 14 dni od daty zlecenia przelewu.

Zawiadomienie można złożyć za siebie lub za inną osobę fizyczną, za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną. Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1). Nie trzeba posiadać pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

Zawiadomienie ZAW-NR trzeba złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć w formie elektronicznej, wówczas podatnik zostanie przekierowany bezpośrednio przekierowany do strony logowania za pomocą profilu zaufanego. Zgłoszenie będzie automatycznie podpisane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Zawiadomienie to można złożyć też w formie papierowej.