W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1380 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 19.7.2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

W nowym wzorze formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w wersji ZAW-K(4), zrezygnowano z wskazywania poczty pozostawiając identyfikację za pomocą kodu pocztowego. Poz. 17 starego wzoru zawierała podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie wydano w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP. W poz. 16 nowego wzoru wskazano podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a w pkt. 2 objaśnień podano, że zawiadomienie wydane w firnie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.