Zgodnie z treścią art. 9 RODO zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne (…) oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej (…). Włączenie danych biometrycznych w poczet danych wrażliwych sprawia, że do ich przetwarzania wymagana jest zgoda podmiotu danych, bądź wystąpienie jednej z pozostałych przesłanek wymienionych w art. 9 ust. 2 RODO. Fakt ten został wykorzystany przez brytyjskiego ustawodawcę, który umożliwił dokonywanie takiego przetwarzania przez policję z uwagi na „niezbędność ze względów związanych z interesem publicznym”.

Problem wykorzystywania automatycznego rozpoznawania twarzy zostanie zbadany przez Komisję Europejską. Organ rozstrzygnie o legalności implementacji ww. technologii oraz, w przypadku jej akceptacji, określi okoliczności, w ramach których będzie ona mogła zostać użyta.