W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 812 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

Wzór określonego wyżej zaświadczenia określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a wzór ewidencji – w załączniku nr 2.

Przy czym, ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych zawiera następujące informacje:

  • oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych;
  • numer kolejny zaświadczenia;
  • datę wystawienia zaświadczenia;
  • informację o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, na jaką wystawiono zaświadczenie;
  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie;
  • oznaczenie adresu zamieszkania lub siedziby podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie;
  • NIP podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie, o ile został nadany.
Ewidencję prowadzi się w postaci pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

Od 1.5.2019 r. obowiązuje też rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. z 2019 r. poz. 813).