Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl pojawiły się informacje o tym, że można już wnioskować droga elektroniczną o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Zaświadczenia tego rodzaju są wydawane w ciągu 7 dni. Opłata skarbowa wynosi w tym przypadku 21 zł. Jednak, żeby w ten sposób złożyć wniosek trzeba mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Urząd wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w następujących przypadkach: gdy urzędowe potwierdzenie sytuacji podatkowej podatnika wynika z przepisów lub jeśli on sam jest zainteresowany poświadczeniem swojej sytuacji podatkowej. W określonych sytuacjach można wystąpić o zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chce się poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Jednak wówczas, aby otrzymać zaświadczenie, potrzebna jest najpierw jego zgoda na to, aby urząd wydał takie zaświadczenie.

Urząd wydaje zaświadczenie w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów. Dlatego nie może żądać od podatnika dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub ustali sam. Może to uczynić jedynie, gdy wskaże podstawę prawną, która go do tego uprawnia.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek, który należy złożyć. Jego wzór jest na ww. stronie internetowej. Zaświadczenie można uzyskać przez Internet w ciągu 7 dni. W zależności od decyzji podatnika dokument zostanie przesłany mu w postaci elektronicznej albo przesyłką pocztową. Istnieje też możliwość odebrania zaświadczenia w urzędzie.

Składając wniosek o wydanie zaświadczenia należy też uiścić opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Taka opłata dotyczy jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Dowód zapłaty opłaty skarbowej trzeba dołączyć do składanego wniosku, w chwili jego składania, lub najpóźniej w ciągu 3 dni. Do wniosku składanego online, dołączą się potwierdzenie przelewu albo kopię dowodu opłaty (skan/zdjęcie). Opłaty skarbowej dokonuje się na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składa się wniosek o zaświadczenie (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli wniosek podatnik składa do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, opłatę skarbową płaci na konto Urzędu Miasta Wrocławia.