Opublikowane 2 listopada 2020 r. rozporządzenie Rady Ministrów z 30.10.2020 r. zmieniające poprzednie regulacje w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1917) dotyczy kilku z zapowiadanych wcześniej kwestii zmian w obostrzeniach i środkach zapobiegawczych w walce z pandemią, w tym określa zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego dla sprawujących opiekę poddanymi kwarantannie lub izolacji członkami rodziny.

Ważne
Zgodnie z rozporządzeniem podstawą do wypłaty zasiłku jest złożenie przez osobę ubezpieczoną wniosku o konieczność opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych wraz z oświadczeniem.

Oświadczenie powinno zawierać odpowiednie dane oraz podpis ubezpieczonego. Jak czytamy w rozporządzeniu „pracodawca albo podmiot obowiązany (…) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu”.

Dotyczy to zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
  • innym chorym członkiem rodziny;
  • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie od 3 listopada 2020 r. – z wyjątkiem przepisu dotyczącego wypłaty zasiłku opiekuńczego, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2020 r.

Źródło:

gov.pl