W ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej VATU) dodano art. 146aa ust. 1, zgodnie z którym stawki VAT w wysokości 23% i 8%, jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikom ryczałtowym w wysokości 7% oraz stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4% będą obowiązywać od 1.1.2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym wskaźniki osiągną wyznaczone w tym przepisie poziomy. Oznacza to, że okres stosowania podwyższonych o 1 p.p. stawek podatku VAT (23% i 8%) uzależnionych jest od określonych wskaźników:

1) relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z 29.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.; dalej FinPubU) oraz

2) sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 FinPubU).

Pierwszy z tych warunków zakłada, że dług publiczny pomniejszony o wartość gotówki, jaką resort ma na swoich rachunkach, będzie się utrzymywał powyżej 43% PKB. Drugi warunek zakłada, że różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, do którego Polska zobowiązała się zmierzać, będzie większa niż 6% PKB.

Informacja o powrocie stawek do poziomu obowiązującego przed 2011 r. (czyli 22% i 7%) zostanie ogłoszona przez MF w drodze obwieszczenia do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 p.p. stawki podatku.

Z uwagi na zmianę treści upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 VATU umożliwiającego obniżenie stawek podatku do wysokości 0%, 5% i 8% dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia. Dotychczasowe rozporządzenie MF z 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r. poz. 839 ze zm.) zachowuje swą moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 VATU, jednak nie dłużej niż do 31.12.2019 r.