Zasada 1: Wytyczne z zajęcia

Wynagrodzenie z umowy zlecenia i innych kontraktów cywilnoprawnych nie jest wynagrodzeniem za pracę, stąd komornik prowadzi z niego egzekucję w trybie przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.; dalej: KPC) o egzekucji z innych wierzytelności (art. 895 i nast. KPC). Dokonuje więc zajęcia, o czym zawiadamia zleceniobiorcę będącego dłużnikiem (art. 896 KPC). Informację o tym przekazuje także zleceniodawcy, którego obowiązkiem jest postąpić według zawartych tam wytycznych. Przekazuje zatem komornikowi:

  • pełną kwotę z umowy zlecenia, jeśli tak jest zapisane w treści zawiadomienia (patrz też zasada 2),

wynagrodzenie pomniejszone o kwotę wolną od potrąceń i w maksymalnej wysokości wynikającej z ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.; dalej: KP), gdy w zawiadomieniu jest umieszczone

Warunki do ochrony Kwota wolna i granice potrąceń Zasada 2 Zasada 3
Kodeks postępowania cywilnego Świadczenia ze zlecenia mają charakter powtarzający się zleceniodawca może maksymalnie potrącić: 60% brak
Kodeks pracy brak 1/2 wynagrodzenia 1/3 wynagrodzenia