Wszystko za sprawą obowiązku, jaki nałożono na walne zgromadzenia spółek giełdowych. Powinny one przyjąć politykę wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej, zawierającą m.in. kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, takich jak premie lub bonusy. Polityka ma charakter wiążący, co oznacza, że nie będzie możliwe wypłacanie wynagrodzeń z pominięciem jej zasad. Problem polega jednak na tym, że ustawodawca z jednej strony nakazuje walnym zgromadzeniom przyjęcie takiego dokumentu, z drugiej zaś nie nakłada żadnej sankcji za jego brak. A w tym drugim przypadku wynagrodzenia mogą być wypłacane zgodnie z dotychczasową praktyką. ©℗