W Dz.U. z 2020 r. poz. 1207 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Zmianę wprowadzono do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15.6.2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1046).

Dodano przepis, zgodnie z którym w lokalu wyborczym podczas wyborów prezydenckich zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

  • osób powyżej 60. roku życia;
  • kobiet w ciąży;
  • osób z dzieckiem do lat 3;
  • osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.