W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2522 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:

  1. świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa PromZatrU – chodzi o pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej;
  2. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b PromZatrU, przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy – chodzi o zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy;
  3. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b PromZatrU absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej – chodzi o absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  4. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie (patrz art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 PromZatrU);
  5. stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy.

Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:

  1. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  2. świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie oraz działań aktywizacyjnych w związku z podejmowaniem lub prowadzeniem przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

– stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.