Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.9.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1778; dalej ZanPodOffsetR) wprowadza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, z tytułu:

1) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,

3) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,

4) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe,

– jeśli są przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania 8 umów offsetowych związanych z dostawą sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP , m.in. awioniki do samolotów M28 Bryza, systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego, radiolokacyjnych systemów lądowania GCA-2000, taktycznego sprzętu łączności, a także Zintegrowanego Systemu Walki (ZSW) oraz Zintegrowanego Systemu Łączności dla okrętu patrolowego w wersji podstawowej typu Ślązak.

Zaniechanie:

1) dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego od wspomnianych wyżej podatników lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe;

2) ma zastosowanie do dochodów pozostających w związku z ustanowieniem lub utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego stosuje się do dochodów uzyskanych od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.