Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Zaniechanie ma dotyczyć podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych od podmiotu, na którym nie ciąży obowiązek finansowania tego świadczenia. To świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Jeżeli świadczenie będzie wchodzi w skład pakietu usług medycznych o szerszym zakresie niż ww., to zaniechanie podatku będzie mieć zastosowanie do wartości świadczenia do wysokości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym.

Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od 1.3.2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Polski stan epidemii w związku z COVID-19.

Przygotowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.