W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1982 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 14.10.2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Z rozporządzenia wynika, że zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu otrzymania przez świadczeniobiorców – podatników tego podatku:

  1. stypendiów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. d) NCenNaukiU – chodzi tu o stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, i innych środków finansowych przyznanych w konkursach na stypendia doktorskie organizowanych przez NCN;
  2. stypendiów naukowych przyznanych ze środków projektów badawczych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a)-c) i lit. e), pkt 4 i 7 NCenNaukiU, na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę NCN (chodzi tu o projekty badawcze wymienione w tych przepisach).

Zaniechanie wprowadzono w zakresie, w jakim wymienione świadczenia nie są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 PDOFizU, w brzmieniu obowiązującym przed 1.10.2018 r., w związku z art. 330 ustawy z 3.7.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.; dalej: ustawa wprowadzająca).

Wymienione tu zwolnienia to zwolnienie od podatku diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, a także podróży osoby niebędącej pracownikiem.

A drugie, to zwolnienie, w brzmieniu przed 1.10.2018 r., którym objęto stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z powołanego wyżej art. 330 ustawy wprowadzającej wynika, że m.in. świadczenia te w tym właśnie brzmieniu, przyznane na podstawie przepisów ustaw uchylanych w art. 169 ustawy wprowadzającej, oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra szkolnictwa wyższego, otrzymane po 1.10.2018 r., są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie m.in. zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 39 PDOFizU w brzmieniu obowiązującym przed 1.10. 2018 r.

Ważne

Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa wyżej, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r.