Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 15za ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a PDOFizU. Na tej podstawie Minister Finansów zaniechał poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny.

W konsekwencji, osoby fizyczne obowiązane na podstawie art. 30h PDOFizU do wpłaty daniny solidarnościowej, które nie wpłaciły tej daniny w terminie, nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r. W przypadku gdy osoba fizyczna nie wpłaci należnej daniny solidarnościowej w terminie do 1 czerwca 2020 r., to będzie obowiązana zapłacić odsetki od niewpłaconej (w całości lub części) należności naliczone za cały okres, w którym pozostawała w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r.).

Na równi z wpłatami dokonanymi w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. traktuje się zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej.

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę ma zastosowanie na całym terytorium Polski.