Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA uzyskanych w związku z realizacją umowy zawartej 15.8.2020 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej (ratyfikowanej 9.11.2020 r.). Na mocy art. 34 ust. 2 tej umowy, do polskiego porządku prawnego wprowadza się zwolnienie z podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) wykonawców kontraktowych USA osiąganych z tytułu realizacji umów, w tym również umów na podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawa towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych USA przebywających na terytorium RP lub budowa infrastruktury dla sił zbrojnych USA.

Proponuje się aby zaniechanie, o którym mowa w projekcie rozporządzenia miało zastosowanie do dochodów (przychodów) osiąganych od dnia wejścia w życie polsko-amerykańskiej umowy do 31.12.2021 r.