Nowa ustawa w zakresie zamówień publicznych czyli ustawa z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), podobnie jak wygasła już ustawa z 29.1.2004 r., zawiera regulacje umożliwiające m.in. dokonywanie zakupów grupowych. Jest to kwestia istotna z punktu widzenia interesów finansowych danej jednostki samorządu terytorialnego, bowiem umożliwia racjonalizację wydatków np. na zakup energii, czy remonty dróg publicznych – co jest w aktualnym okresie kluczowe dla zapewnienia płynności budżetowej i rzecz jasna stanowi wypełnienie zasad z art. 44 ust. 3 FinPubU. We wskazanej ustawie materia ta została objęta regulacją art. 38 PrZamPubl. Zasadniczo, treść tej regulacji jest zbliżona (ale nie tożsama) z regulacją, która funkcjonowała w ww. wygasłej z końcem 2020 r. Z ww. art. 38 PrZamPubl wynika m.in., że:

1. Zamawiający mogą wspólnie przygotować lub przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia lub zorganizować konkurs, udzielić zamówienia, zawrzeć umowę ramową, ustanowić dynamiczny system zakupów lub udzielić zamówienia na podstawie umowy ramowej lub objętego dynamicznym systemem zakupów.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zamawiający zawierają porozumienie.

3. Zamawiający wspólnie przygotowujący lub przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia lub organizujący konkurs odpowiadają wspólnie za zgodność tego postępowania lub konkursu z ustawą, w tym również w przypadku gdy jeden zamawiający przygotowuje lub przeprowadza postępowanie w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

Z porównania do poprzednio obowiązujących regulacji dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego, warto odnotować, że ustawodawca wprost przewidział zawarcie porozumienia między zamawiającymi. Nadto, zakres możliwej współpracy obejmuje nowe tryby zamówień publicznych, adekwatne do treści nowej PrZamPubl.

W kontekście wspomnianej współpracy warto dodać, że aby porozumienie np. między gminami w sprawie wspólnych zakupów doszło do skutku, konieczne jest wyrażenie woli przez odpowiednie organy tych jednostek. W tych bowiem uwarunkowaniach zawarcie porozumienia przez organ wykonawczy danej jednostki, jest rzeczą wtórną, wobec woli wyrażonej – co do tej formy współpracy przez organ stanowiący danej jednostki, czyli np. przez radę gminy. Aby więc porozumienie doszło do skutku, musi być ono poprzedzone aktem decyzyjnym ze strony organu stanowiącego danej jednostki. W praktyce oznacza to konieczność podjęcia przez ten organ – w przypadku gminy – przez radę gminy zasadniczo na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 SamGminU, stosownej uchwały.

Podsumowując, regulacje nowej PZP nadal umożliwiają wspólne ubieganie się przez zamawiających o udzielanie zamówień publicznych. Nowe regulacje są bardziej doprecyzowane i kompletne. Ustawodawca przewidział bowiem wprost m.in. zawieranie porozumień w sprawie wspólnego zamówienia publicznego. Aby jednak doszło do zawarcia owego porozumienia, musi istnieć wyraźna wola ze strony zainteresowanych jednostek. Wola ta w przypadku współpracy „zewnętrznej”, czyli między samorządami, musi być poparta stosowną uchwałą zainteresowanych wspólnymi zamówieniami organów stanowiących tych samorządów.