Tak uznał Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 7.2.2020 r., 0114-KDIP4.4012.749.2019.2.KS).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), wolne od VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest wystąpienie przesłanki:

– podmiotowej – świadczenie usług przez zarejestrowany podmiot medyczny;

– przedmiotowej, czyli świadczenie wymienionych usług medycznych.

Sprawa, będąca przedmiotem interpretacji podatkowej, dotyczyła usług medycznych świadczonych przez zarejestrowany podmiot leczniczy. Celem świadczonych przez niego usług było działanie profilaktyczne polegające na monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, działanie terapeutyczne polegające na ratowaniu życia i zdrowia pacjentów w sytuacjach alarmowych poprzez wykonywanie przez personel medyczny czynności i zabiegów ratowniczych w formie zdalnej, tj. poprzez rozmowę telefoniczną z pacjentem w sytuacjach zagrożenia jego życia lub zdrowia. Usługi świadczono też za pomocą specjalnej platformy telemedycznej oraz innych narzędzi telemedycznych, wyposażonych w: moduł komunikacji z pacjentem (rejestracja każdego kontaktu w ramach zgłoszenia wraz z zachowaniem całej historii kontaktów), rozpoznanie przez system osoby dzwoniącej oraz monitorowanie i raportowanie wraz z dostępem do statystyk zgłoszeń.

Organ interpretacyjny uznał, że w takiej sytuacji, poza spełnieniem przesłanki podmiotowej, spełniono także przesłankę przedmiotową warunkującą zastosowanie zwolnienia od VAT z art. 43 ust. 1 pkt 18 VAT. Przy czym dla możliwości skorzystania z tego zwolnienia bez znaczenia pozostaje okoliczność świadczenia opisanych usług za pośrednictwem platform oraz narzędzi telemedycznych. Istotne bowiem jest to, że stanowią one usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 VATU. Świadczone usługi spełniają warunki tego zwolnienia.

Potwierdził to także TSUE w wyroku o sygnaturze C-48/19.