Przepis art. 61 § 1 ust. 1 ustawy o egzekucji administracyjnej, który zacznie obowiązywać od 20.2.2021 r., przewiduje, że umorzone postępowanie egzekucyjne w przypadku stwierdzenia, że nie uzyska się należności pieniężnej przewyższającej wydatki egzekucyjne – wszczyna się ponownie na wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem. Szczegółowy zakres informacji zawartych w tym wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej określa projekt omawianego rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej. Projektodawcy uznali, że we wniosku wierzyciel powinien przekazać organowi egzekucyjnemu informacje dotyczące m.in. aktualnych danych samego wierzyciela, jak i zobowiązanego, aktualnej wysokości dochodzonych należności pieniężnych, w tym o kosztach egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy niewyegzekwowanych od zobowiązanego, zabezpieczeniu należności pieniężnej, a przede wszystkim o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Informacja ta stanowi bowiem przesłankę, która uzależnia ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.