Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), wprowadza nowe regulacje mające na celu przesyłanie przekształconego pliku JPK_VAT, zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Rozbudowane pliki JPK_VAT zastąpią obecnie składane deklaracje VAT w formie elektronicznej oraz obecnie przesyłane pliki JPK_VAT.

Stąd konieczne stało się wydanie przepisów wykonawczych w związku z wprowadzonymi zmianami. Na podstawie art. 109 ust. 14 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) Minister Finansów wyda rozporządzenie, w którym określi szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych deklaracjami, o których mowa w art. 99 ust. 1- 3 VATU; ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 VATU; a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c VATU.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1.4.2020 r.