ORZECZENIE

Niemiecki fundusz, który inwestuje w Polsce w spółki komandytowe zajmujące się obrotem nieruchomościami, nie ma prawa do zwolnienia z podatku dochodowego – po raz kolejny potwierdził NSA. Sprawa dotyczyła wprawdzie stanu prawnego sprzed 2018 r., ale eksperci nie mają wątpliwości, że argumentacja NSA byłaby aktualna także obecnie.

Chodziło o niemiecki fundusz inwestycyjny lokujący środki swoich uczestników w nieruchomości komercyjne. Nie posiadał on własnej osobowości prawnej, reprezentowała go odrębna spółka, która zajmowała się m.in. inwestycjami na terytorium naszego kraju. Miała ona udziały w polskich spółkach osobowych inwestujących w nieruchomości, a także sama wynajmowała powierzchnie komercyjne we wcześniej kupionych nieruchomościach.

Fundusz uważał, że przychody (dochody), które osiągnie z udziału w zysku spółek osobowych (w tym komandytowej), będą wolne w Polsce od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT. Dotyczy on zagranicznych podmiotów inwestycyjnych, działających podobnie do funduszy tworzonych w Polsce na podstawie naszego prawa.

Nie zgodził się z tym dyrektor izby skarbowej. Wskazał, że niemiecki podmiot nie będzie działać na tych samych zasadach co polskie fundusze, a więc nie przysługuje mu zwolnienie. Polskie podmioty nie mogą bowiem być wspólnikami spółek osobowych, a dochód, który w ten sposób uzyskują, pochodzi z działalności gospodarczej, której fundusze inwestycyjne nie powinny prowadzić, jeśli chcą uniknąć CIT.

Fiskus powołał się na nieobowiązujący już dziś art. 5 ust. 3 ustawy o CIT, z którego wynikało, że jeżeli spółka osobowa prowadzi działalność gospodarczą, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce są przychodami z biznesu.

Od 1 stycznia 2018 r. przepisy się zmieniły, bo w ustawie o CIT pojawił się podział na zyski kapitałowe i przychody z innych źródeł. Ale zasada się nie zmieniła i przychody wspólnika z udziału w spółce osobowej prowadzącej działalność gospodarczą pochodzą z tzw. innych źródeł, a nie z zysków kapitałowych. To, zdaniem ekspertów, wykluczałoby prawo do skorzystania ze zwolnienia także po 2017 r.

Z fiskusem zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Warszawie nie miał wątpliwości, że skoro niemiecki fundusz zajmuje się na terenie Polski prowadzeniem działalności gospodarczej, to nie ma prawa do zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT (sygn. akt III SA/Wa 2923-2925/16).

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny, odwołując się do swojej ugruntowanej już linii orzeczniczej. Podobnie orzekał już m.in. w wyrokach z 7 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 128/16, z 1 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1777/15) oraz z 12 września 2017 r. (sygn. akt II FSK 2098/15). ©℗

ORZECZNICTWO

Wyroki NSA z 25 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 781/18, II FSK 962/18, II FSK 963/18

Mariusz Szulc