Stan faktyczny

Spółka E. dysponowała jako użytkownik wieczysty kilkoma działkami na nieruchomości położonej w miejscowości O. w woj. śląskim. Nie była jedynym użytkownikiem tej nieruchomości, część działek użytkowała także cementownia oraz inni użytkownicy.

Spółka zgłosiła więc żądanie rozgraniczenia tej nieruchomości i uzyskała decyzję, która jednak nie była – jej zdaniem – korzystna.

Stanowisko sądów

Spółka E. odwołała się od niej. Wniosek przekazano do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Z., który go oddalił w całości wskazując, że zgodnie z przyjętą wykładnią art. 153 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.; dalej: KC) rozgraniczenie może być dokonane tylko pomiędzy nieruchomościami, a zatem nie jest dopuszczalne jego dokonanie pomiędzy częściami wspólnej nieruchomości, wydzielonymi przez współwłaścicieli do wyłącznego korzystania, które nie stanowią jednak odrębnych nieruchomości.

Apelację złożyła spółka E., wskazując, że takie orzeczenie pozbawiłoby zupełnie użytkownika wieczystego prawa żądania rozgraniczenia nieruchomości, zwłaszcza gdy ma miejsce spór pomiędzy współużytkownikami wieczystymi, dysponującymi działkami w ramach tej samej nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa.

Rozpoznający apelację Sąd Okręgowy w C. zauważył jednak, że w sprawie istnieje poważny problem prawny i skierował do SN pytanie prawne: czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego samego podmiotu – Skarbu Państwa?

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w odpowiedzi wydał uchwałę, zgodnie z którą użytkownik wieczysty nie może żądać rozgraniczenia sąsiadujących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste różnym osobom, jeżeli stanowią one własność tego samego właściciela.

Ważne
Oznacza to, że decydujące znaczenie ma kwestia, czy rozgraniczane działki stanowią odrębne nieruchomości i czy są przedmiotem odrębnej własności różnych właścicieli. Gdy nieruchomość ma jednego właściciela, rozgraniczenie między działkami ewidencyjnymi w trybie art. 153 KC nie jest możliwe.