W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1365 opublikowano ustawę z 6.6.2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 11b ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.; dalej: PożPubWolontU) Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wymienionym w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert .

W wyniku nowelizacji powyższy zapis oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2, zgodnie z którym jeżeli wspomniane wyżej zadanie publiczne ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu UE, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji .

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 31.7.2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.