Przepis art. 119zma ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.; dalej: OrdPU) daje możliwość upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego, ale też do wykonywania analizy ryzyka, żądania uzupełnienia informacji przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe czy do dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia skarbowego.

Na podstawie art. 119zma OrdPU przygotowano omawiane rozporządzenie, które pozwoli KAS działać efektywniej i usprawni proces przeciwdziała wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Rozporządzenia upoważnia naczelników urzędów celno-skarbowych do:

– dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego i uzupełniania informacji (art. 119zm OrdPU),

– dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 119zn § 1 OrdPU),

– żądania przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową dodatkowych informacji, zestawień lub adresów IP, o których mowa w art. 119zs § 1 OrdPU,

– przekazywania bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (SKOK) żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ograniczenia zakresu tej blokady i jej uchylenia (art. 119zv § 1 i 7 OrdPU) oraz do wykonywania innych czynności Szefa KAS, określonych w art. 119zv OrdPU, związanych z tymi żądaniami,

– wydawania postanowień o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zmianie zakresu tej blokady i jej uchyleniu (art. 119zw § 1 i 5 OrdPU) oraz do wykonywania innych czynności Szefa KAS, określonych w art. 119zw OrdPU, związanych z tymi postanowieniami.

Ponadto, rozporządzenie upoważnia dyrektorów izb administracji skarbowej będących organami wyższego stopnia w stosunku do naczelników urzędów celno-skarbowych do:

a) wydawania postanowień, o których mowa w art. 119zy, art. 119zz i art. 119zza OrdPU, rozpatrywania zażaleń na te postanowienia oraz wykonywania innych czynności Szefa KAS związanych z tymi postanowieniami,

b) rozpatrywania zażaleń na postanowienia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.