W dniu 1.8.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia przepisy ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) oraz ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)

Ustawa określa przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny system ochrony zdrowia tak, aby od 2024 r. przeznaczyć środki finansowe na ten cel nie niższe niż 6 proc. PKB.

W przypadku lekarzy rezydentów doprecyzowano, że dyżury medyczne w ramach programu specjalizacji będą ujęte w kosztach umów rezydenckich. Wskazano również na możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, którzy zobowiążą się do pracy w Polsce w łącznym okresie 2 lat z 5 kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Sankcją za niewywiązanie się z powyższego zobowiązania będzie kara administracyjna dla lekarza.

Przepisy ustawy precyzują również dla lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie, ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu.

W przepisach ustawy założono również podwyżkę wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, którzy zobowiążą się pisemnie do pracy u jednego pracodawcy z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo‑leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej. Wzrost wynagrodzeń ma nastąpić ze środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcami.

Ustawa uchyla również przepis umożliwiający lekarzowi pracę powyżej 48 godzin tygodniowo (tzw. klauzula opt-out).Wykreślenie tego przepisu nastąpi w roku 2028.

Przepisy ustawy wejdą co do zasady w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa została przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw.