W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1315 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 24.7.2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia.

Rozporządzenie określa wzór:

  1. zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych (załącznik nr 1);
  2. kolejnego zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych (załącznik nr 2);
  3. zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym (załącznik nr 3).
Ważne

Wzór zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczaniu należności pieniężnych stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 16.5.2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 645) można stosować nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (czyli do końca kwietnia 2021 r.) pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 156 § 1 pkt 8–8b ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), tj. pouczenie zobowiązanego o:

  • przysługującym mu prawie wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie zabezpieczenia oraz o skutkach wniesienia zarzutu w terminie nie później niż 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu zarządzenia zabezpieczenia i po upływie tego terminu;
  • skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o każdej zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • przysługującym jego małżonkowi prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie zabezpieczenia na majątku wspólnym.