W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 968 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 25.5.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Rozporządzenie określa wzór:

  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych (załącznik nr 1);
  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (załącznik nr 2);
  • kolejnego tytułu wykonawczego (załącznik nr 3).

Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 8.8.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 850) można stosować nie dłużej niż przez 9 miesięcy licząc od 30.7.2020 r., czyli do 30.1.2021 r. Stare wzory można stosować przez ten czas pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8–9a ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). Od 30.7.2020 r. tytuł wykonawczy zawiera bowiem m.in.:

  • pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej oraz o skutkach wniesienia tego zarzutu nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego i po upływie tego terminu;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

Te właśnie pouczenia muszą zawierać stare wzory tytułów wykonawczych.