W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1217 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.7.2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Rozporządzenie określa wzory:

  • tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej (załącznik nr 1);
  • tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej (załącznik nr 2);
  • tablicy informującej o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody (załącznik nr 3);
  • tablicy informującej o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody (załącznik nr 4).

W terminie 6 miesięcy od 2.7.2019 r. (do 2.1.2020 r.) dopuszcza się sporządzanie i stosowanie tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

Ważne

Tablice informacyjne o strefie ochronnej ujęcia wody zgodne z poprzednimi wzorami zachowują ważność.