W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1627 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 26.7.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozporządzenie określa wzory:

  • półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
  • rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (załącznik nr 3 do rozporządzenia);
  • kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (załącznik nr 4 do rozporządzenia);
  • rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 5 do rozporządzenia);
  • rocznego sprawozdania sporządzanego przez marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 6 do rozporządzenia).
Ważne
Sprawozdania za 2017 r. należy składać zgodnie z dotychczasowymi wzorami.