W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2528 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Rozporządzenie określa wzór:

  • formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego – załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • formularza o wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) (chodzi o prowadzony przez marszałka województwa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) – załącznik nr 2.

Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2017 r. poz. 2458).