W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1804 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 12.9.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Określono wzory następujących dokumentów obowiązujących od 21.9.2018 r.:

1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (załącznik nr 1);

2) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego (załącznik nr 3);

3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych (załącznik nr 4);

4) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 5);

5) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej (załącznik nr 6);

6) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego (załącznik nr 7);

7) protokołu odbioru dokumentu (załącznik nr 8);

8) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej (załącznik nr 9);

9) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (załącznik nr 10);

10) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych (załącznik nr 11);

11) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości (załącznik nr 12).

Rozporządzenie określa też wzór zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej (załącznik nr 2), ale wejdzie on w życie 21.9.2019 r. Tym samym, do tego czasu będzie stosowany dotychczasowy wzór.

Poza przypadkiem załącznika nr 2, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z 22.8.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2-16 r. poz. 1339 ze zm.).