W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1314 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 20.7.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Rozporządzenie określa wzór:

 1. zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (załącznik nr 1);
 2. zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej (załącznik nr 2);
 3. zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych (załącznik nr 4);
 5. protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 5);
 6. zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej (załącznik nr 6);
 7. zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego (załącznik nr 7);
 8. protokołu odbioru dokumentu (załącznik nr 8);
 9. protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej (załącznik nr 9);
 10. zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (załącznik nr 10);
 11. zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych (załącznik nr 11);
 12. protokołu zajęcia i odbioru ruchomości (załącznik nr 12).
Ważne

Wzory dokumentów stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 12.9.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. poz. 1804 ze zm.) można stosować pod warunkiem dołączenia do nich:

 1. informacji o nieobowiązywaniu pouczeń zawartych w tych wzorach oraz
 2. pouczeń zawartych w odpowiadających im wzorach dokumentów stanowiących załączniki do omawianego rozporządzenia

– nie dłużej jednak niż przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli do końca kwietnia 2021 r.