W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 819 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Rozporządzenie określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, czyli wzór karty:

  • przekazania odpadów – załącznik nr 1;
  • ewidencji odpadów – załącznik nr 2;
  • ewidencji odpadów niebezpiecznych – załącznik nr 3;
  • ewidencji komunalnych osadów ściekowych – załącznik nr 4;
  • ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – załącznik nr 5;
  • ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji – załącznik nr 6.