Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.) masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO. Dokumenty te wystawia przedsiębiorca:

  • eksportujący odpady opakowaniowe,
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

– na wniosek złożony w postaci papierowej albo elektronicznej przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub organizację samorządu gospodarczego.

Wzory tych dokumentów, w drodze rozporządzenia, określa minister środowiska kierując się potrzebą ich ujednolicenia, a w przypadku organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy. Realizując tę delegację ustawową Minister Środowiska wydał rozporządzenie z 11.9.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz.U. z 2018 r. poz. 1803).

Ważne
Do dokumentów EDPO i EDPR wystawianych na wspomniany wyżej wniosek złożony przed 1.10.2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.10.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz.U. z 2014 r. poz. 1405), które utraciło moc.