W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 803 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 22.4.2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10), oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11).

Z nowego wzoru deklaracji wynika, że składają je:

– VAT-10 – podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w tym przepisie, niemający obowiązku składania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 VATU lub deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 8 VATU (niezarejestrowani jako podatnicy VAT UE), a którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu;

– VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 VATU i niemające obowiązku składania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 VATU, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Zniknęło więc odwołanie do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8.