Zmiany te wynikają bezpośrednio z Ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629 ze zm.; dalej ZarządSukcU). Z tego względu na podstawie przepisu art. 4b ust. 4 znowelizowanej Ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 644 ze zm.; dalej PodSpDarU), minister finansów zobowiązany jest do określenia wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa oraz zakres danych w nim zawartych.

Zgłoszenie ma ułatwić korzystanie z nowego zwolnienia z PodSpDarU, które będzie dotyczyć nabywców przedsiębiorstw w przypadku śmierci przedsiębiorcy – spadkobierców oraz zapisobierców windykacyjnych spoza kręgu osób najbliższych. Wzór zgłoszenia oraz określony w projekcie zakres danych zawartych w zgłoszeniu uwzględnia konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania przez nabywców ze zwolnienia od podatku.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa ma wejść w życie 25.11.2018 r.