W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 797 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania.

Oba zaświadczenia, tj.: potwierdzające recykling oraz potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku można przekazywać w formie elektronicznej lub papierowej.

Zaświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej:

1) prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu albo do innych niż recykling procesów odzysku opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.);

2) marszałkowi województwa na jego elektroniczną skrzynkę podawczą jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, o których mowa w ustawie wymienionej w pkt 1, albo podpisem osobistym, będącym zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28.8.2014, s. 73), weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Natomiast zaświadczenia w postaci papierowej jest przekazywane za pokwitowaniem:

  • przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, jego pracowników lub inne upoważnione przez niego osoby;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego;
  • w inny wybrany sposób przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, zapewniający jego doręczenie adresatowi.

Rozporządzenie określa wzory zaświadczeń:

  • potwierdzającego recykling jest – w załączniku nr 1;
  • potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku – w załączniku nr 2.

Natomiast w Dz.U. z 2019 r. pod poz. 818 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.4.2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie, w którym określono wzór tego zaświadczenia, a także sposób jego przekazywania na zasadach analogicznych jak wyżej. Rozporządzenie to również obowiązuje od 1.5.2019 r.