W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1016 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 8.6.2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji z art. 5 ust. 11 ustawy z 2.6.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979; dalej: ustawa).

Wykaz prowadzi się w postaci księgi albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a jego wzór określa załącznik do rozporządzenia. Wykaz w postaci elektronicznej zawiera odpowiednio wszystkie dane przewidziane we wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia.

Ważne

Dane wpisują do wykazu upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Wzór przewiduje, że wykaz składa się z następujących rubryk:

1) kolejny numer wykazu;

2) dane wyborcy (nazwisko imiona, PESEL);

3) adres wyborcy;

4) data przygotowania pakietu wyborczego;

5) data wysłania pakietu wyborczego w placówce pocztowej;

6) data odbioru pakietu wyborczego;

7) uwagi.

Na każdym arkuszu wykazu umieszcza się pieczęć nagłówkową urzędu gminy, ale wymóg ten nie dotyczy wykazu w postaci elektronicznej.

Z rozporządzenia wynika też, że:

  • po przygotowaniu pakietu wyborczego i umieszczeniu go w kopercie na pakiet wyborczy wpisuje się do wykazu dane określone w rubr. nr 1–4 wykazu;
  • w przypadku konieczności wysłania pocztą, datę wysłania pakietu wyborczego odnotowuje się w rubr. nr 5 wykazu na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki poleconej wydanego przez placówkę pocztową wyznaczonego operatora;
  • w przypadkach, gdy pakiet wyborczy może być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, a także gdy wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, datę doręczenia albo odbioru pakietu wyborczego odnotowuje się w rubr. nr 6 wykazu na podstawie pisemnego stwierdzenia tego faktu przez osobę doręczającą albo wydającą pakiet wyborczy;
  • w przypadkach użycia oddawczych skrzynek pocztowych wyborcy, datę doręczenia albo odbioru pakietu wyborczego odnotowuje się w rubr. nr 6 wykazu na podstawie informacji otrzymanej od wyznaczonego operatora;
  • w rubr. nr 7 wykazu odnotowuje się także fakt niedoręczenia albo nieodebrania pakietu wyborczego;
  • dane w wykazie są aktualizowane przez upoważnionych pracowników urzędu gminy niezwłocznie po uzyskaniu informacji, na podstawie których dokonuje się wpisu w rubr. nr 5–7 wykazu.