W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1034 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 10.6.2020 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Konsul prowadzi i aktualizuje wykaz odrębnie dla każdej komisji wyborczej w obwodzie właściwym do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Wykaz prowadzi się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach – w postaci papierowej.

Przykład

pieczęć nagłówkowa urzędu konsularnego)*

Obwód głosowania nr ……………

w ………………………………………..

Okręg wyborczy nr ……………….

WYKAZ PAKIETÓW WYBORCZYCH

w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

z możliwością głosowania korespondencyjnego zarządzonych na ………………………………..

(data wyborów)

1. Lp

2. Nazwisko wyborcy

3. Imię (imiona) wyborcy

4. PESEL

5. Adres wyborcy

6. Potwierdzenie wysłania (6a) albo odbioru (6b) pakietu wyborczego

7. Uwagi

6a

6b

(podpis konsula, z podaniem imienia,

nazwiska i tytułu konsularnego

lub stopnia dyplomatycznego)*

* Umieszcza się na każdej karcie wykazu.

Z rozporządzenia wynika, że:

  • przygotowanie pakietu wyborczego potwierdza się przez umieszczenie danych wyborcy, dla którego pakiet jest przeznaczony, w kol. nr 1–5 wykazu;
  • wysłanie pakietu wyborczego odnotowuje się przez umieszczenie w kol. nr 6a wykazu daty nadania przesyłki;
  • osobiste odebranie pakietu wyborczego odnotowuje się przez umieszczenie w kol. nr 6b wykazu daty odbioru, ustalonej na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę;
  • jeżeli wyborca nie może pisemnie pokwitować odbioru pakietu wyborczego, konsul odnotowuje w kol. nr 6b wykazu datę wydania pakietu wyborczego oraz umieszcza w kol. nr 7 wykazu wyjaśnienie przyczyny braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę;
  • nieodebranie przez wyborcę lub niedoręczenie na wskazany przez niego adres pakietu wyborczego odnotowuje się w kol. nr 7 wykazu;
  • aktualizację wykazu konsul realizuje na bieżąco, uzupełniając odpowiednie rubryki niezwłocznie po podjęciu czynności lub uzyskaniu informacji wymagających odnotowania w wykazie.