Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to nowa instytucja w VAT, która ma zapewnić podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Zastąpiła dotychczasowe interpretacje wydawane przez GUS, które nie były wiążące dla organów podatkowych. W dziale VIII ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) dodano Rozdział 1a „Wiążąca informacja stawkowa”. Wiążąca informacja stawkowa wydawana jest na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1 VATU . W formie decyzji wydawana jest WIS na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług i zawiera:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów VATU oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 VATU (czyli przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku);

3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do tego zatem organu są kierowane wnioski o wydanie WIS. Wnioski składane są w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną przez Dyrektora KIS zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Wniosek o wydanie WIS musi spełnić wymagania formalne oraz podlega opłacie w kwocie 40 zł. Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o WIS. Podatnik, który uzyskał WIS, ma zapewnioną w jej zakresie ochronę prawną.

WIS w okresie przejściowym

W okresie przejściowym, tj. od 1.11.2019 r. do 31.3.2020 r., nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008 (z wyjątkiem wskazanym poniżej).

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego – również w zakresie stawek podatku VAT czy MPP – w okresie przejściowym, tj. od 1.11.2019 r. do 31.3.2020 r., można wystąpić o interpretację indywidualną przepisów prawa.

Wyjątek

Od 1.11.2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który zaczął obowiązywać od tego dnia (tj. 1.11.2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawie z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751). tj.:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym (tj. 1.11.2019 r. – 31.3.2020 r.), dotyczących ww. wymienionych wydawnictw książkowych i prasowych, będzie skuteczna w odniesieniu do tych czynności (dostaw towarów i świadczenia usług), które:

  • zostaną wykonane po dniu, w którym WIS zostanie doręczona – w przypadku podatnika, dla którego została ona wydana lub
  • w odniesieniu do tych czynności, które zostaną wykonane po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS – w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z WIS.