W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2307 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.11.2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.

Z art. 796 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi, natomiast wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu . Przepis w tym brzmieniu obowiązuje od 1.1.2019 r.

Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji wykonany według wzoru stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, jest drukowany w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 3c.

Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie:

1) w budynkach wszystkich sądów okręgowych, sądów rejonowych i kancelariach komorniczych;

2) na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, sądów powszechnych i kancelarii komorniczych (w tym przypadku urzędowy formularz udostępnia się w formie umożliwiającej edycję jego treści).

Urzędowy formularz, jego wydruki i kserokopie mają format A4. Wydruk komputerowy urzędowego formularza odzwierciedla strukturę jego wzoru, natomiast do wydruków komputerowych urzędowego formularza nie stosuje się wspomnianych wyżej wymogów dotyczących odcienia koloru szarego stosowanego w druku.