W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 424 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 18.2.2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 177 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWodnU), w przypadku:

1) gdy jest zagrożona szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych,

2) wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność ograniczenia możliwości poruszania się po wałach przeciwpowodziowych,

3) konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów przeciwpowodziowych

właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego wprowadza czasowy zakaz poruszania się po tych wałach . Za szkody powstałe na skutek wprowadzenia czasowego zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych nie przysługuje odszkodowanie.

Właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego, który wprowadził taki zakaz, ma obowiązek oznaczyć wał przeciwpowodziowy, na którym obowiązuje zakaz, za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach znaków stojących z umieszczoną tablicą informującą o zakazie poruszania się po tym wale oraz do ogłoszenia o wprowadzeniu zakazu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu (art. 178 ust. 1 PrWodnU).

Wzór takiej tablicy, w drodze delegacji ustawowej z art. 178 ust. 2 PrWodnU, określa minister gospodarki wodnej, czyli obecnie Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, w związku z czym od 20.3.2019 r. zacznie obowiązywać nowy wzór takiej tablicy określony w omawianym rozporządzeniu. Wynika z niego, że tablica ma być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej, w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru czerwonego, otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i z napisem koloru białego. Litery: wielkość – 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) – 208 pkt, czcionka – Arial.