Rozporządzenie określa nowy wzór służący organom rentowym zarówno do dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego (PIT-40A), jak i do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodu uzyskanego od organu rentowego w danym roku podatkowym (PIT-11A). Wzór jest dostosowany do przepisów ustawy z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065), która weszła w życie 1.7.2020 r. Włączono w tych przepisach obowiązek sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy względem podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok.

Określenie wzoru PIT-40A/11A będzie skutkować prawidłową identyfikacją podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego adresowany jest formularz, oraz poprawne obliczenie podatku przez płatnika oraz podatnika

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.