W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1644 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.8.2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, który stanowi załącznik do tego rozporządzenia.

Okładka legitymacji ma kolor czarny ze srebrnymi tłoczeniami i zawiera:

 • tekst „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;
 • znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła RP – zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 441), ale bez czerwonego tła;
 • tekst „INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA”.

Co do części wewnętrznej legitymacji, ma ona wymiary 65 x 190 mm, jest zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą i zawierająca:

 • tło giloszowe z reliefem;
 • element wykonany farbą niewidoczną w świetle dziennym i aktywną w świetle ultrafioletowym.

W awersie legitymacji widnieje:

 • w lewej części legitymacji znak graficzny flagi Polski;
 • znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła RP bez czerwonego tła;
 • teksty: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” oraz „INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA”;
 • miejsce na fotografię nanoszoną w procesie personalizacji;
 • teksty: „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”, „Ważna do” wraz z miejscem na wpisanie daty ważności legitymacji oraz „Nr” wraz z miejscem na jego wpisanie;
 • logo Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • zaznaczone miejsce na imię i nazwisko;
 • tekst „INSPEKTOR INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA”;
 • tekst „Legitymacja upoważnia do wstępu i przeprowadzenia bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, a w przypadku kontroli planowej przedsiębiorcy, po okazaniu upoważnienia i uprzednim zawiadomieniu. Policja oraz organy administracji publicznej są prawnie obowiązane do udzielenia pomocy inspektorowi Inspekcji Ochrony Środowiska, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.”;
 • mikrodruk w linii pod miejscem umieszczenia podpisu organu wydającego legitymację;
 • element wykonany farbą optycznie zmienną, techniką sitodruku, utworzony z liter „IOŚ”.

Natomiast na rewersie umieszczono:

 • logo Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • tekst „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;
 • znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła RP bez czerwonego tła;
 • tekst „INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA”.