W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2331 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 7.12.2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej.

Rozporządzenie określa wzór Informacji w sprawie opłaty emisyjnej – OEMIS(1).

Podstawa prawna:

art. 321h ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod)

Termin składania:

  • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty – w przypadku producenta paliw silnikowych, podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych oraz innego podmiotu podlegającego na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1, 3 i 4 PrOchrŚrod
  • określony dla należności celnych – w przypadku importera paliw silnikowych, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2 PrOchrŚrod

Miejsce składania:

  • urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku akcyzowego – w przypadku producenta paliw silnikowych, podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych oraz innego podmiotu podlegającego na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych
  • urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla importera paliw silnikowych:

1) ze względu na adres siedziby – w przypadku importera paliw silnikowych niebędącego osobą fizyczną

2) ze względu na miejsce zamieszkania – w przypadku importera paliw silnikowych będącego osobą fizyczną