W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 500 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z 15.3.2021 r. w sprawie wzoru informacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności oraz wzoru sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności.

Z art. 5 ustawy z 19.7.2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1645; dalej: PrzeciwMarnŻywnU) wynika m.in., że sprzedawca żywności ma obowiązek ponosić opłatę za marnowanie żywności, którą oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i masy marnowanej żywności. Podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% masy marnowanej żywności w kilogramach. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Jeżeli wysokość całej opłaty nie przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi się.

Sprzedawca żywności ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarł umowę, do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Jeżeli sprzedawca żywności:

  • zawarł umowę z więcej niż jedną organizacją pozarządową, opłatę dzieli się między wszystkie organizacje proporcjonalnie do ilości odebranej przez nie żywności;
  • nie przekazał żywności żadnej z organizacji pozarządowych, przekazuje opłatę w częściach równych wszystkim organizacjom, z którymi zawarł umowę (art. 5 ust. 7 PrzeciwMarnŻywnU)

Organizacja pozarządowa składa (art. 7 ust. 1 i 2 PrzeciwMarnŻywnU):

  • sprzedawcy żywności pisemną roczną informację o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty, w szczególności informację, ile środków zostało przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych,
  • Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pisemne roczne sprawozdanie o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności zawierające w szczególności dane o masie żywności otrzymanej od sprzedawców żywności oraz masie żywności, którą przekazała na rzecz potrzebujących, wraz z wykazem sprzedawców żywności, od których otrzymała żywność

– w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczą te dokumenty.

Po raz pierwszy od wejścia w życie PrzeciwMarnŻywnU opublikowano wzór informacji i wzór sprawozdania. Organizacje pozarządowe mają czas do 31.3.2021 r., aby przekazać te dokumenty adresatom za 2020 r.